Makaleler ve Kitap Bölümleri

3 Ekim 2020 1 Yazar: gokhan

DÖNMEZ GÖKHAN, SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER II, “KURUCU İKTİDAR KAVRAMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME”, Dora Yayınevi, Editörler: Gökhan DÖNMEZ, Aslı YÖNTEN BALABAN, Mustafa Emir ÜSTÜNDAĞ, BURSA, 2022.

DÖNMEZ GÖKHAN, VEFATININ ONUNCU YILINDA Prof. Dr. SAİM ÜSTÜNDAĞ’A ARMAĞAN HUKUK, İKTİSAT VE YÖNETİM ÜZERİNE YAZILAR, “Çoğulcu Demokrasi mi, Çoğunlukçu Demokrasi mi? : Seçim Sistemleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Adalet Yayınevi, Editör: Gökhan Dönmez, Ankara, 2021.

CAN YUNUS , DÖNMEZ GÖKHAN, VEFATININ ONUNCU YILINDA Prof. Dr. SAİM ÜSTÜNDAĞ’A ARMAĞAN HUKUK, İKTİSAT VE YÖNETİM ÜZERİNE YAZILAR, “Türkiye’de Pandemi Sürecinde İzlenen Kamu Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme”, Adalet Yayınevi, Editör: Gökhan Dönmez, Ankara, 2021.

KARADEMİR FARUK , DÖNMEZ GÖKHAN, Teori ve Uygulamada Kamu Yönetimi ve Siyaset Alanında Yaşanan Bilimsel Gelişmeler, “Covid-19 Pandemisinin Eğitim Politikalarına Ulusal Düzeyde Etkileri”, Gazi Kitabevi, Editör: Şahin Karabulut, Ankara, 2021.

DÖNMEZ GÖKHAN, Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler, “Egemenliğin Kaynağına Göre Devlet Şekilleri Üzerine Bir Değerlendirme: Monarşi mi, Cumhuriyet mi?”,  Dora Yayınevi, Editör: Mustafa Emir ÜSTÜNDAĞ, BURSA, 2021.

DÖNMEZ GÖKHAN, Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler, “COVİD-19 Pandemisi’nde Alınan İdari Tedbirlerin Anayasaya Uygunluğu Sorunu”,  Dora Yayınevi, Editör: Mustafa Emir ÜSTÜNDAĞ, BURSA, 2021.

DÖNMEZ GÖKHAN, Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler, “2017 Anayasa Değişiklikleri Çerçevesinde Türk Hukukunda Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve Normlar Hiyerarşisindeki Yeri”,  Dora Yayınevi, Editör: Mustafa Emir ÜSTÜNDAĞ, BURSA, 2021.

DÖNMEZ, GÖKHAN, Türk Hukukunda Yasama Dokunulmazlığı, Prof. Dr. Saim Üstündağ’a İthafen İlmi Makaleler, Aristo Yayınevi, İstanbul, 2021.

DÖNMEZ, GÖKHAN, “Türkiye’de Bağımsız Milletvekili Adaylığı: Tek Başına Seçim Kazanılabilir mi?” Leges Hukuk Dergisi, Özel Sayı, Prof. Dr. Saim Üstündağ’a Vefa Andacı, Cilt III, YIL : 11 SAYI : 130-131 / EKİM-KASIM 2020.

DÖNMEZ, GÖKHAN, “Un Coup D’oeil Sur La Vie Politique Turque Entre 1946-1960: Problèmes De Démocratie Dans La Transition Vers Un Système Multiple Parti” Leges Hukuk Dergisi, Özel Sayı, Prof. Dr. Saim Üstündağ’a Vefa Andacı, Cilt II, YIL : 11 SAYI : 129 / EYLÜL 2020.

DÖNMEZ, GÖKHAN, “İktidarın Sınırlandırılması Düşüncesi Işığında Osmanlı Döneminde Anayasacılık Hareketleri ve Kanun-u Esasi” Leges Hukuk Dergisi, Özel Sayı, Prof. Dr. Saim Üstündağ’a Vefa Andacı, Cilt I, YIL : 11 SAYI : 128 / AĞUSTOS 2020.

DÖNMEZ, GÖKHAN, “2017 Anayasa Değişiklikleri Çerçevesinde Türkiye’de Meclis Soruşturması” Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 42.

DÖNMEZ, GÖKHAN, 6718 Sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu Üzerine Bir Değerlendirme: Yasama Dokunulmazlığı Kurumunun Askıya Alınması, Prof. Dr. Saim Üstündağ’a Vefa Andacı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2020.

DÖNMEZ GÖKHAN, Demokrasi İndeksine (2018) Göre Bazı Dünya Ülkelerindeki Vicdanî Ret Uygulama Örnekleri, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayı, Prof. Dr. Durmuş Tezcan’a Armağan, 1681-1709.

DÖNMEZ GÖKHAN, Türk Hukukunda Yeni Seçilen Meclisin Yetkilerini Ne Zaman Kullanmaya Başlayacağı Sorunu. İzmir Barosu Dergisi (Kontrol No: 4340891).

DÖNMEZ GÖKHAN,EREK MUSTAFA SALİM Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi Üzerine Bir Değerlendirme: Amaçları, Faaliyetleri ve Hukukî Kişiliği) (2018) Yönetim ve Siyaset Değerlendirmeleri, Nobel, Editör: Cemal Öztürk, Asem Nauşabayeva Hekimoğlu, Ayşe Nur Buyruk Akbaba, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 404.

DÖNMEZ GÖKHAN, Yeni Anayasa Değişikliğine Göre Milletvekili Seçilme Yaşı, (2018). Yönetim ve Siyaset Değerlendirmeleri, Nobel, Editör: Cemal Öztürk, Asem Nauşabayeva Hekimoğlu, Ayşe Nur Buyruk Akbaba, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 404.

DÖNMEZ GÖKHAN (2019). Vicdanî Ret ile Zorunlu Askerlik Hizmeti ve
Türk Hukukundaki Durumu. Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:4 – Sayı:8 – Aralık 2018 – Prof. Dr. Erol Cihan Armağanı Cilt: 2, Seçkin Yayınevi, 4(8).

DÖNMEZ GÖKHAN, EREK MUSTAFA SALİM (2018). An Evaluation
With Regarding to Turkish Wealth Fund: Aims Activities and Legal Status. Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi, 3(4), 58-77.

DÖNMEZ GÖKHAN (2018). Yasama Sorumsuzluğu Kurumu, Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım: Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Örneği. Türkiye Barolar Birliği Dergisi(139), 51-80.

ÖZTÜRK CEMAL,DÖNMEZ GÖKHAN (2018). Biçimsel Olmayan Bir Örgüt Olarak Aksakallılar Meclisi: Ulupamir Kırgızlarından Bir Örnek. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(21), 198-217.

DÖNMEZ GÖKHAN (2018). Türk Hukukunda Milletvekilliği Statüsünün
Kazanılma Anının Tespiti Sorunu. Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University Anemon, 6(ICEESS’ 18), 157-161.

DÖNMEZ GÖKHAN, ÖZTÜRK CEMAL (2018). İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Siyasi İktidar Anlayışı: İttihat ve Terakki Cemiyeti Bonapartist miydi? Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 13(1), 201-217.

DÖNMEZ GÖKHAN (2018). Siyasal Katılım Bağlamında Hollanda’da Yerleşik Yabancıların Yerel Seçimlerde Oy Kullanma ve Seçilme Hakları. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 32-50.

DÖNMEZ GÖKHAN (2018). 1982 Anayasasında Vicdanî Ret Olgusu.
Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi,
3(2), 43-57.

DÖNMEZ GÖKHAN (2016). Türkiye de Parti İçi Demokrasi Olgusunun Gelişimi. Akademik İz Düşüm Dergisi, 1(1), 133-150.

DÖNMEZ GÖKHAN (2016). Arap Birliği: Siyasi ve Hukuki Niteliği.
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergi,
17(1), 171-208.

SEZER YASİN, DÖNMEZ GÖKHAN (2014). Türkiye’de Vatandaşlık Kavramının Dönüşümü: Demokratik Vatandaşlık” (The Transformation of The Concept of Citizenship in Turkey: Democratic Citizenship). Legal Hukuk Dergisi Özel Sayı, Rona Aybay’a Armağan.

DÖNMEZ GÖKHAN (2014). Türk Anayasaları Ekseninde Türkiye’de
Temsil Olgusu, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 5(17), 231-266.

SEZER YASİN, DÖNMEZ GÖKHAN (2011). Türkiye’de Anayasa Yapıcı
Güç Üzerine Tarihsel Bir Değerlendirme. Hukuk Atlası.

DÖNMEZ GÖKHAN (2011). Genel Kurmay Başkanının Türk İdari Yapısı
İçerisindeki Yeri. Hukuk Atlası(2), 10-15.